Criteris Propostes

Pressupostos Participatius per al 2022/23. Edició 3

Els criteris que seguirà la comissió tècnica municipal per validar les propostes són els següents:

  • No superar la quantitat fixada per al procés
  • Complir amb la legalitat vigent i amb les normatives i plans municipals.
  • Viables tècnicament.
  • Sostenibles en el temps, tant l’actuació en sí com el manteniment que se’n derivi.
  •  No suposar contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.
  • Fer referència a inversions i, per tant, que no fer referència a serveis, manteniment ni a millores en els serveis.
  • Competència de l’Ajuntament.
  • No ser plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici pressupostari.
  • Ser inclusives socialment.
  • Anar acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant.